fbpx ...

Rozporządzenie Ministra Finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów

W dniu 07 stycznia 2022 r. w godzinach wieczornych opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Komunikat od enova365

  7 stycznia 2022 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące przełożenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez niektórych płatników. W zwiazku z tym zespół enova365 rozpoczął prace nad wdrożeniem zmian, które mają obsługiwać te przepisy.

Niezależnie od dyskusji na temat niekonstytucyjności tego rozporządzenia system enova365 będzie uzupełniony o funkcjonalności, które będą obsługiwały te zmiany. Będą to funkcje opcjonalne, więc jako użytkownik systemu enova365 będzie mogła/mógł te funkcjonalności wyłączyć. Wersja systemu zawierająca te zmiany będzie udostępniona do 19 stycznia 2022, aby w razie czego, był jeszcze czas na naliczenie korekt. W związku z niespójnością przepisów zakładanych przez Polski Ład, enova365 zobowiązuje się do udostępniania kolejnych wersji programu, w ktorkich odstępach czasu.

Pamiętaj, że opublikowane 7 stycznia 2022 roku Rozporządzenie co do zasady nie zmienia mechanizmów wynikających z Polskiego Ładu, a jedynie przesuwa w czasie moment przekazania zaliczki podatku do Urzędu Skarbowego.

 

Kontorwersyjne rozporządzenie?

Wokół tego rozporządzenia pojawiło się wiele kontrowersji. Zostało ono wydane z rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego oraz pogwałceniem obowiązującej hierarchii aktów prawnych. Nie zachowano jakiegokolwiek vacatio legis zapewniającego jego adresatom możliwość przygotowania się do wprowadzonych rozporządzeniem zmian. Ze względu na to pozostanie ono dla licznych płatników, przynajmniej w odniesieniu do bieżących wypłat, niewykonalne. Wydany akt prawnym pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym. W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia w życie bez ustalenia choćby minimalnego terminu na zgłoszenie uwag do projektu aktu normatywnego, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych poprosił o opinię dotyczącą zarówno treści, jak i trybu wprowadzenia w życie Rozporządzenia.   

Zobacz też

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.